MYLA

Публикации

Правни мислења - Млади правници

Филип Павловски - АМНЕСТИЈАТА И ПОМИЛУВАЊЕТО КАКО КАЗНЕНО ПРАВНИ ИНСТИТУТИ

Кате Кулеска - Системот на кривични санкции во Република Северна Македонија со посебен осврт на казната затвор

Елена Дамчевска - Човековите права со анализа на случај

Викторија Кузмановска - Врсничко насилство

Димитар Димоски - правно мислење за потреба од донесување на Закон за Арбитража во Република Северна Македонија

Ангела Ристевска - Истражување за повреда на човековите права

Џенгис Бериша - Здравственото осигурување на осигурениците на товар на Фондот за здравствено осигурување, последиците на промената од еден во друг основ

Слободанка Џотова - Говор на омраза

Сања Новевска - Процес на посвојување во Македонија

Билјана Петревска - Репродуктивна слобода и постхумна инсеминација

Наташа Петроска - Улогата на вештите лица во парнична постапка

Маја Дејановска - Истражување на повреди на човековите права во Република Македонија

Кристина Јакимовска - Посебни истражни мерки и нивна примена согласно Законот за кривична постапка

Ерол Омери - Повреда на човековите права со мерката притвор

Анастасија Великоска - Правно мислење СЛУЧАЈ ЕЛ МАСРИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Јулија Јуртовска - правно мислење СЛУЧАЈ СМИЧКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Извештаи

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита за човековите права 2018

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита за човековите права 2017

Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита за човековите права 2016

Правната заштита на човековите права 2015 година

Прирачници

Види ги сите Прирачници

Тренинзи Тренинзи

Меѓународно право за животна средина

Животната средина добива се поголемо значење и место како во секојдневниот живот, така и во правото и правната мисла. М-р Бојан Трпевски правник во МЗМП подготви е-курс во однос на меѓународната заштита за животна средина низ призмата на ЕСЧП.

Види повеќе

06.05.2020

Пристап до правда преку призмата на Законот за бесплатна правна помош од 2019 година

Бесплатната правна помош претставува сервис на граѓаните и други лица кои што не се граѓани да дојдат до најразлични услуги на правна помош. За пристапот до правда преку призмата на ЗБПП од 2019 година, зборува Елена Георгиевска - Проектен менаџер.

Види повеќе

10.12.2019

Слобода на изразување наспроти говорот на омраза

Што претставува слободата на изразување, а што говорот на омраза? Адвокат Павлина Зефиќ подготви е-курс со кој е наведено што претставува и кога слободата на изразување е ограничена, како и кои се елементите на говорот на омраза.

Види повеќе

02.12.2019

Дискриминација при вработување и остварување на правата од работен однос

Дискриминацијата претставува нееднаков третман кон едно лице или кон група на луѓе. Адвокат Софија Бојковкса подготви е-курс за основите и областите на дискриминација, правната и институционална рамка и проблеми со кои се соочуваат граѓани при врабо

Види повеќе

02.12.2019

Бездржавјанство

МЗМП обезбедува правна помош и стратешко застапување на лица без државјанство и другите лица за интерес. Александра Ефремова, правник за бездржавјанство подготви е-курс за поимот, начините на стекнување и причини за појава на бездржавјанство.

Види повеќе

02.12.2019

Види ги сите