MYLA
>> Предмети

Донесено е првото решение со полна јурисдикција за промена на податоци во матична книга на родени и поништување на матичен број

25 Јуни, 2020

За да ја отворите оваа содржина, ве молиме да се регистрирате или најавите.