MYLA
>> Поддршка

Поддршка


Фондација Отворено општество - Македонија;
ГСМ Медиа ДООЕЛ Скопје;
Агенција за управување, сервис и мали поправки и одржување на хигиена во стамбени и деловни објекти Р.С. БОБИ 99;
ОХО - Здружение на едукација, комуникација и консалтинг;
Адвокат Софија Бојковска;
Адвокат Павлина Зефиќ;
M-р Фросина Антоновска;
Ангела Манчевска - специјалист за дигитален маркетинг;

GSM Media Bobi FOOM OHO