MYLA
 

Публикации

Прирачник за практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија

Објавено во: Публикации / Прирачници

Прирачникот за практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија е замислен во себе да ги инкорпорира сите важни прашања со кој еден млад правник би се соочил по завршувањето на факултетот.

Види повеќе

02.12.2019

Водич за млади правници низ вредностите и вештините на правничката професија

Објавено во: Публикации / Прирачници

Водичот за млади правници низ вредностите и вештините на правничката професија содржи кратки упатства за вредностите кон кои идните правници треба да се придржуваат и да ги почитуваат.

Види повеќе

02.12.2019

Филип Павловски - АМНЕСТИЈАТА И ПОМИЛУВАЊЕТО КАКО КАЗНЕНО ПРАВНИ ИНСТИТУТИ

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Филип Павловски, дипломиран правник подготви статија на тема "Aмнестијата и помилувањето како казнено правни институти". Статијата дава краток осврт на амнестијата и помилувањето како казнено правни институти и нивната досегашна примена во правниот с

Види повеќе

02.12.2019

Кате Кулеска - Системот на кривични санкции во Република Северна Македонија со посебен осврт на казната затвор

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Кате Кулеска, дипломиран правник изработи статија на тема: "Системот на кривични санкции во РСМ со посебен осврт на казната затвор". Во овој труд се посочени проблемите и предизвиците во нашиот систем, како и преку кои начини би се намалил криминалит

Види повеќе

02.12.2019

Елена Дамчевска - Човековите права со анализа на случај

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Елена Дамчевска, дипломиран правник подготви статија за човековите права со анализа на случај. Оваа статија дава краток осврт на меѓународните и националните инструменти за заштита на човековите права, и прави анализа на случај за дискриминација.

Види повеќе

02.12.2019

Димитар Димоски - правно мислење за потреба од донесување на Закон за Арбитража во Република Северна Македонија

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Потребата од донесување на единствен закон за арбитража во Република Северна Македонија е потребен пред се за полесно функционирање на правниот промет и полесно консолидирање на законите. - Димитар Димоски, дипломиран правник.

Види повеќе

02.12.2019

Викторија Кузмановска - Врсничко насилство

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Што е насилство и кога зборуваме за врсничко насилство и зошто треба да обрнеме внимание на булинг? За тоа Викторија Кузмановска, дипломиран правник има изработено труд кое дава одговор на овие прашања, како и какви се законските одредби за ова праша

Види повеќе

02.12.2019

Ангела Ристевска - Истражување за повреда на човековите права

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Aнгела Ристевска, дипломиран правник направи кратко истражување за повреда на човековите права. Особен фокус е ставено на повреда на правата поврзани со еднаквост, слобода на движење, говор и фер судење, како и права поврзани со животот, телото и лич

Види повеќе

02.12.2019

Џенгис Бериша - Здравственото осигурување на осигурениците на товар на Фондот за здравствено осигурување, последиците на промената од еден во друг основ

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Џенгис Бериша, дипломиран правник направи истражување во однос на здравственото осигурување. Во овој труд се анализирани последиците при промената од еден во друг основ, односно конкретна суштинска повреда на правото на здравствено осигурување и зашт

Види повеќе

02.12.2019