MYLA
 

Публикации

Сања Новевска - Процес на посвојување во Македонија

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Сања Новевска, подготви правно мислење во однос на процесот на посвојување во Македонија. Особено внимание е посветено на недостатоците и негативните страни во законските одредби.

Види повеќе

02.12.2019

Билјана Петревска - Репродуктивна слобода и постхумна инсеминација

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Постхумната репродукција покренува широк спектар на правни и етички прашања кои се меѓу најтешките, најпредизвикувачките и најчувствителните во полето на медицината. Билјана Петревска, дипломиран правник направи истражување со кое ги опфаќа овие пр

Види повеќе

02.12.2019

Наташа Петроска - Улогата на вештите лица во парнична постапка

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Наташа Петроска, дипломиран правник направи истражување за улогата на вештите лица во парничната постапка со осврт на конкретни законски одредби кои треба да подлежат на промени.

Види повеќе

02.12.2019

Маја Дејановска - Истражување на повреди на човековите права во Република Македонија

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Напредок има, но сепак има огромен простор за усовршување на промоцијата и заштитата на овие права.Ова е само еден од заклучоците на Маја Дејановска, дипломиран правник кој направи кратко истражување за основните поими и значење на корпусот човекови

Види повеќе

02.12.2019

Кристина Јакимовска - Посебни истражни мерки и нивна примена согласно Законот за кривична постапка

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Кристија Јакимовска, дипломиран правник направи истражување за поимното определување на посебните истражни мерки и нивната примена согласно ЗКП,и воведување на Специјалното јавно обвинителство и неговата надлежност и досегашни достигнувања.

Види повеќе

02.12.2019

Ерол Омери - Повреда на човековите права со мерката притвор

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Ерол Омери, дипломиран правник направи анализа во однос на законската поставеност на притворот, човековите права кои што најчесто се повредуваат со мерката притвор како и правата на лицата кои биле неприкосновано лишени од слобода.

Види повеќе

02.12.2019

Анастасија Великоска - Правно мислење СЛУЧАЈ ЕЛ МАСРИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Анастасија Великоска, дипломиран правник даде свое мислење за предметот ЕЛ Масри против Република Македонија. Во мислењето е наведено дека постои повреда на членовите и на правата но битно е какви чекори ќе се преземат за во иднина да не се повтори и

Види повеќе

02.12.2019

Јулија Јуртовска - правно мислење СЛУЧАЈ СМИЧКОВСКИ против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објавено во: Публикации / Правни мислења - Млади правници

Јулија Јуртовска, дипломиран правник нарави анализа на случајот Смичковски против Република Македонија .(Жалба бр. 15477/14). На Смичковски му било ускратено неговото право кое што е предвидено во член 6 §§ 1 и 3 (г) од ЕКЧП.

Види повеќе

27.11.2019