MYLA
 

Тренинзи

Меѓународно право за животна средина

Објавено во: Тренинзи

Животната средина добива се поголемо значење и место како во секојдневниот живот, така и во правото и правната мисла. М-р Бојан Трпевски правник во МЗМП подготви е-курс во однос на меѓународната заштита за животна средина низ призмата на ЕСЧП.

Види повеќе

06.05.2020

Семејно насилство

Објавено во: Тренинзи

Доколку имате интерес да слушнете повеќе околу сеопфатната законска и институционална рамка која обезбедува заштита на жртви од семејно насилство, погледнете го видео курсот во прилог на оваа објава.

Види повеќе

13.04.2020

Пристап до правда преку призмата на Законот за бесплатна правна помош од 2019 година

Објавено во: Тренинзи

Бесплатната правна помош претставува сервис на граѓаните и други лица кои што не се граѓани да дојдат до најразлични услуги на правна помош. За пристапот до правда преку призмата на ЗБПП од 2019 година, зборува Елена Георгиевска - Проектен менаџер.

Види повеќе

10.12.2019

Слобода на изразување наспроти говорот на омраза

Објавено во: Тренинзи

Што претставува слободата на изразување, а што говорот на омраза? Адвокат Павлина Зефиќ подготви е-курс со кој е наведено што претставува и кога слободата на изразување е ограничена, како и кои се елементите на говорот на омраза.

Види повеќе

02.12.2019

Бездржавјанство

Објавено во: Тренинзи

МЗМП обезбедува правна помош и стратешко застапување на лица без државјанство и другите лица за интерес. Александра Ефремова, правник за бездржавјанство подготви е-курс за поимот, начините на стекнување и причини за појава на бездржавјанство.

Види повеќе

02.12.2019

Дискриминација при вработување и остварување на правата од работен однос

Објавено во: Тренинзи

Дискриминацијата претставува нееднаков третман кон едно лице или кон група на луѓе. Адвокат Софија Бојковкса подготви е-курс за основите и областите на дискриминација, правната и институционална рамка и проблеми со кои се соочуваат граѓани при врабо

Види повеќе

02.12.2019

Човековите права и животната средина

Објавено во: Тренинзи

Секој човек има право на здрава животна средина. М-р Фросина Антоновска, подготви аудио курс и ги анализира правните прашања и меѓусебната врска меѓу човековите права и заштитата на животната средина.

Види повеќе

02.12.2019

Систем на азил и меѓународна заштита

Објавено во: Тренинзи

МЗМП 10 години обезбедува правна помош и стратешко застапување ја барателите на азил, бегалците и другите лица за интерес. Теодора Ќосева, правник за азил и мешани миграции подготви е-курс кој се однесува на системот за азил и меѓународна заштита.

Види повеќе

02.12.2019